Regulamin Targów Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do celu”

Postanowienia Ogólne

1. Zapisy regulaminu obejmują zasady postępowania związane z przystąpieniem
i udziałem w Targach Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do celu”.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Targach – oznacza to Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do celu
w Krakowie,

b) Organizatorach – oznacza to łącznie: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie (zwany także „Głównym Organizatorem”), ul. Wąwozowa 34 31-752 Kraków NIP 678-27-48-246, REGON 357124926 oraz Gminę Miejską Kraków, Plac Wszystkich Świętych nr 3-4, 31-004 Kraków NIP: 676-101-37-17, REGON: 351554353,

c) Wystawcach – oznacza pracodawcę, instytucje rynku pracy oraz pozostałe instytucje posiadające na Targach stoiska wystawiennicze,

d) Uczestnikach – oznacza to wszystkie inne osoby, z wyjątkiem przedstawicieli Organizatorów oraz Wystawców przebywające na terenie Targów,

e) TAURON Arena Kraków – oznacza to halę widowiskowo-sportową położoną przy ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków.

3. Celami nadrzędnymi, które przyświecają Organizatorom są przede wszystkim: pomoc Uczestnikom i wszelkim osobom zainteresowanym w podjęciu lub zmianie dotychczasowego zatrudnienia, zapoznanie się z oczekiwaniami i wymogami lokalnego rynku pracy, uzyskanie informacji na temat możliwości zdobycia nowych kwalifikacji oraz propagowanie wiedzy o zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a Wystawcom umożliwienie przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zaprezentowanie swoich profili działalności.

4. Targi odbędą się w dniu 25 października 2023 r. w godzinach 9:00–16:00
w TAURON Arenie Kraków.

5. Wejście lub wjazd na teren TAURON Areny Kraków jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminów Obiektu TAURON Arena Kraków, które dostępne są na stronie internetowej www.tauronarenakrakow.pl.

6. Warunki uczestnictwa w Targach określają: Regulamin oraz Formularz Zgłoszeniowy.

7. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do uczestnictwa i przestrzegania Regulaminu Targów Pracy.

8. Wystawcy i Uczestnicy biorący udział w Targach oraz Organizatorzy zobowiązują się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

Regulamin Uczestnika

1. Udział w Targach jest dla Uczestników bezpłatny.

2. Uczestnik biorący udział w Targach (wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie impreza, warsztaty, konsultacje) wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas tego wydarzenia na stronie internetowej Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, jego profilach w mediach społecznościowych oraz w innych materiałach promocyjnych, w celu udokumentowania i rozpowszechniania informacji o Targach. Przedstawiciele Głównego Organizatora są uprawnieni do utrwalania przebiegu wydarzenia, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Uczestnicy Targów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez Organizatorów w trakcie trwania wydarzenia.

4. Organizatorzy zalecają bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Regulamin Wystawcy

1. Warunkiem przystąpienia do udziału w Targach przez Wystawcę jest przesłanie Głównemu Organizatorowi wypełnionego „Formularza Zgłoszeniowego”, który dostępny jest pod adresem: www.targiaktywnosci.com.pl oraz akceptacji „Regulaminu Targów Pracy” do 30 września 2023 r., Główny Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń dla wystawców.

2. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest wypełnienie przez Wystawcę „Formularza Zgłoszeniowego” oraz złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wszystkich podanych przez siebie danych osobowych na potrzeby organizacji Targów, akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu i potwierdzeniu chęci udziału w wydarzeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Liczba stoisk wystawowych jest ograniczona. Główny Organizator ma prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bądź niezakwalifikowania Wystawcy do udziału w Targach bez podania przyczyny. Decydującym kryterium o udziale w Targach Pracy będzie kolejność zgłoszeń i profil działalności Wystawcy oraz liczba poszukiwanych przez niego pracowników.

4. Główny Organizator poinformuje Wystawcę o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu do uczestnictwa w Targach w ciągu 7 dni roboczych od dnia przesłania Formularza Zgłoszeniowego.

5. Złożenie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Wystawcy i jego pracowników na bezpłatne wykorzystanie wizerunku poprzez zdjęcia, nagrania audio i wideo wykonywane w trakcie Targów i publikowania ich w celu promocji działalności Głównego Organizatora.

6. Uczestnictwo w Targach jest bezpłatne.

Kwestie organizacyjne

1. O rozmieszczeniu stoisk Wystawców decyduje Główny Organizator.

2. Lista Wystawców będzie dostępna na stronie internetowej www.targiaktywnosci.com.pl

3. Organizatorzy zapewniają każdemu z Wystawców bezpłatne miejsce wystawowe,  miejsca siedzące,  dostęp do gniazda 230V (po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania). Pozostała aranżacja stoiska leży po stronie Wystawcy.

4. Wystawca ma prawo do reklamowania się tylko w obrębie swojego stoiska.

5. Umieszczenie reklam, banerów poza stoiskiem Wystawcy na terenie Targów odbywa się wyłącznie w uzgodnieniu z Głównym Organizatorem.

6. Przedstawiciel/e Wystawcy zobligowany jest do przybycia co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem Targów w celu przygotowania stoiska wystawienniczego (tj. 8:30) oraz zapewnienia obsady stoiska w czasie trwania Targów.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Wystawców lub ich przedstawicieli a także osoby trzecie, w tym uszkodzenia eksponatów znajdujących się w przestrzeni Targów.

8. Wystawca, jego przedstawiciel lub Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatorów o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach w trakcie trwania Targów.

9. Przedstawiciel Wystawcy lub Uczestnik wydarzenia obowiązany jest przestrzegać przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i porządku oraz stosować się do poleceń Organizatorów w tym zakresie. Zabrania się pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń przystosowanych do ciągłej eksploatacji, a także zmiany położenia stoisk wystawienniczych, w szczególności zastawiania i blokowania wyjść ewakuacyjnych, a także korzystać z wejść i wyjść oraz układu komunikacyjnego wyznaczonego w przestrzeni targowej.

10. Po zakończeniu Targów Wystawca lub jego przedstawiciel zobowiązany jest do uprzątnięcia stoiska oraz zgłoszenia Organizatorom gotowości zdania stoiska.

11. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody w obiekcie TAURON Arena Kraków, w tym zniszczeń, osoba odpowiedzialna za jej dokonanie zostanie obciążona materialnie.

12. Obowiązek zapewnienia na stoiskach wystawienniczych środków ochrony osobistej leży po stronie Wystawcy. Zaleca się również ustawienie płynów dezynfekujących dla Uczestników odwiedzających stoisko.

13. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia regularnej dezynfekcji swojego stoiska wystawienniczego.

14. Organizatorzy zalecają bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

15. Wystawcy i Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w obiekcie reżimu sanitarnego.

16. W trakcie trwania wydarzenia każdemu z Wystawców przysługuje jedno bezpłatne miejsce parkingowe na Parkingu Naziemnym. Podstawą do bezpłatnego korzystania z miejsca parkingowego jest posiadanie za przednią szybą samochodu identyfikatora, który Główny Organizator prześle do Wystawcy, który zgłosił potrzebę korzystania z parkingu. Każdy dodatkowy samochód będzie podlegał opłacie zgodnie z wysokością taryfikatora znajdującego się na stronie https://www.tauronarenakrakow.pl/parking/.

Odwołanie uczestnictwa w Targach przez Wystawcę

1. Rezygnacja z udziału w Targach jest możliwa do 30.09.2023 r. poprzez wysłanie informacji e-mail na adres: targi@gupkrakow.pl. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z udziału w Targach, dany Wystawca może nie być brany pod uwagę w uczestnictwie w jego kolejnych edycjach.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia terminu Targów lub ich odwołania w przypadku zaistnienia okoliczności, które nie są od niego zależne – bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

Postanowienia końcowe

1. Główny Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Targów Pracy. Przebywanie na jego terenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika/przedstawiciela Wystawcy na potrzeby realizacji telewizyjnej, fotograficznej oraz na nagraniach zarejestrowanych podczas wydarzenia wykorzystywanych i udostępnianych w sposób niekomercyjny, na wszelkiego rodzaju nośnikach m.in. w celu transmisji i promocji Targów oraz działalności Organizatorów.

2. Niestosowanie się przez przedstawicieli Wystawców lub Uczestników do zapisów Regulaminu i/lub poleceń Organizatorów i/lub służb działających na zlecenie Organizatorów może skutkować koniecznością natychmiastowego opuszczenia Targów.

3. Wystawcy i ich przedstawiciele oraz Uczestnicy Targów są zobowiązani respektować obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz regulaminu obiektu TAURON Arena Kraków dostępnego na stronie

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania zmian na stronie www.targiaktywnosci.com.pl

5. Administratorem danych osobowych Uczestników/Wystawców jest Grodzki Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Wąwozowa 34, 31-752 w Krakowie. Regulamin wchodzi
                                                                                                 w życie z dniem 01.09.2023 r.                                                      Radca prawny Kraków

WordPress PopUp Plugin