Regulamin Targów Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z pracą”

 

Postanowienia Ogólne

 1. Zapisy regulaminu obejmują zasady postępowania związane z przystąpieniem
  i udziałem w Targach Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z pracą”.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 3. a) Targach – oznacza to Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z pracą”
  w Krakowie,
 4. b) Organizatorach – oznacza to łącznie: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34 31-752 Kraków, NIP 678-27-48-246, REGON 357124926 oraz Gminę Miejską Kraków, Plac Wszystkich Świętych nr 3-4, 31-004 Kraków NIP: 676-101-37-17, REGON: 351554353,
 5. c) Wystawcach – oznacza pracodawców, instytucje rynku pracy oraz pozostałe instytucje posiadające na Targach stoiska wystawiennicze,
 6. d) Uczestnikach – oznacza to wszystkie inne osoby, z wyjątkiem przedstawicieli Organizatorów oraz Wystawców przebywające na terenie Targów,
 7. e) TAURON Arenie Kraków – oznacza to halę widowiskowo-sportową położoną przy ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków,
 8. f) Regulaminie – oznacza to regulamin Targów Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z pracą”.
 9. Celami nadrzędnymi, które przyświecają Organizatorom są przede wszystkim: pomoc Uczestnikom i wszelkim osobom zainteresowanym w podjęciu lub zmianie dotychczasowego zatrudnienia, zapoznanie się z oczekiwaniami i wymogami lokalnego rynku pracy, uzyskanie informacji na temat możliwości zdobycia nowych kwalifikacji oraz propagowanie wiedzy o zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a Wystawcom umożliwienie przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zaprezentowanie swoich profili działalności.
 10. Targi odbędą się w dniu 22 maja 2024 r. w godzinach 9:00–16:00
  w TAURON Arenie Kraków.
 11. Wejście lub wjazd na teren TAURON Areny Kraków jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminów Obiektu TAURON Arena Kraków, które dostępne są na stronie internetowej www.tauronarenakrakow.pl.
 12. Warunki uczestnictwa w Targach określają: Regulamin oraz Formularz Zgłoszeniowy.
 13. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do uczestnictwa w Targach i przestrzegania Regulaminu.
 14. Wystawcy i Uczestnicy biorący udział w Targach oraz Organizatorzy zobowiązują się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

 

Postanowienia dotyczące Uczestnika

 1. Udział w Targach jest dla Uczestników bezpłatny.
 2. Uczestnik biorący udział w Targach (wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie impreza, warsztaty, konsultacje) wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas tego wydarzenia na stronie internetowej Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, jego profilach w mediach społecznościowych oraz w innych materiałach promocyjnych, w celu udokumentowania i rozpowszechniania informacji o Targach. Przedstawiciele Organizatorów są uprawnieni do utrwalania przebiegu wydarzenia, a w szczególności zachowania wizerunku osób w nim uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Uczestnicy Targów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez Organizatorów w trakcie trwania wydarzenia.
 4. Organizatorzy zalecają bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

Postanowienia dotyczące Wystawcy

 1. Warunkiem przystąpienia do udziału w Targach przez Wystawcę jest przesłanie wypełnionego „Formularza Zgłoszeniowego”, który dostępny jest pod adresem: www.targiaktywnosci.com.pl oraz akceptacji Regulaminu do 19.04.2024 r., do godz. 20:00. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń dla Wystawców.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest wypełnienie przez Wystawcę „Formularza Zgłoszeniowego” oraz złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wszystkich podanych przez siebie danych osobowych na potrzeby organizacji Targów, akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu i potwierdzeniu chęci udziału w wydarzeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Liczba stoisk wystawowych jest ograniczona. Organizatorzy mają prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bądź niezakwalifikowania Wystawcy do udziału w Targach bez podania przyczyny. Decydującym kryterium o udziale w Targach będzie kolejność zgłoszeń i profil działalności Wystawcy oraz liczba poszukiwanych przez niego pracowników.
 4. Organizatorzy poinformują Wystawcę o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu do uczestnictwa w Targach w ciągu 7 dni roboczych od dnia przesłania Formularza Zgłoszeniowego.
 5. Złożenie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Wystawcy i jego pracowników na bezpłatne wykorzystanie wizerunku poprzez zdjęcia, nagrania audio i wideo wykonywane w trakcie Targów i publikowania ich w celu promocji działalności Organizatorów.
 6. Uczestnictwo w Targach jest bezpłatne.

 

Kwestie organizacyjne

 1. O rozmieszczeniu stoisk Wystawców decydują Organizatorzy.
 2. Lista Wystawców będzie dostępna na stronie internetowej www.targiaktywnosci.com.pl
 3. Organizatorzy zapewniają każdemu z Wystawców bezpłatne miejsce wystawowe, miejsca siedzące, dostęp do gniazda 230V (po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania). Pozostała aranżacja stoiska leży po stronie Wystawcy.
 4. Wystawca ma prawo do reklamowania się tylko w obrębie swojego stoiska.
 5. Umieszczenie reklam, banerów poza stoiskiem Wystawcy na terenie Targów odbywa się wyłącznie w uzgodnieniu z Organizatorami.
 6. Przedstawiciel/e Wystawcy zobligowany/i jest/są do przybycia co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem Targów w celu przygotowania stoiska wystawienniczego (tj. 8:30) oraz zapewnienia obsady stoiska w czasie trwania Targów.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Wystawców lub ich przedstawicieli a także osoby trzecie, w tym uszkodzenia eksponatów znajdujących się w przestrzeni Targów.
 8. Wystawca, jego przedstawiciel lub Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatorów o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach w trakcie trwania Targów.
 9. Przedstawiciel Wystawcy lub Uczestnik wydarzenia obowiązany jest przestrzegać przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i porządku oraz stosować się do poleceń Organizatorów w tym zakresie, a także korzystać z wejść i wyjść oraz układu komunikacyjnego wyznaczonego w przestrzeni targowej. Zabrania się pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń przystosowanych do ciągłej eksploatacji, a także zmiany położenia stoisk wystawienniczych, w szczególności zastawiania i blokowania wyjść ewakuacyjnych.
 10. Po zakończeniu Targów Wystawca lub jego przedstawiciel zobowiązany jest do uprzątnięcia stoiska oraz zgłoszenia Organizatorom gotowości zdania stoiska.
 11. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody w obiekcie TAURON Arena Kraków, w tym zniszczeń, osoba odpowiedzialna za jej dokonanie zostanie obciążona materialnie.
 12. Wystawcy i Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w obiekcie reżimu sanitarnego.
 13. W trakcie trwania wydarzenia każdemu z Wystawców przysługuje jedno bezpłatne miejsce parkingowe. Każdy dodatkowy samochód będzie podlegał opłacie zgodnie z wysokością taryfikatora znajdującego się na stronie https://www.tauronarenakrakow.pl/parking/

 

Odwołanie uczestnictwa w Targach przez Wystawcę

 1. Rezygnacja z udziału w Targach jest możliwa do 26.04.2024 r. poprzez wysłanie informacji e-mail na adres: targi@gupkrakow.pl. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z udziału w Targach, dany Wystawca może nie być brany pod uwagę w uczestnictwie w jego kolejnych edycjach.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia terminu Targów lub ich odwołania w przypadku zaistnienia okoliczności, które nie są od niego zależne – bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania przebiegu Targów. Przebywanie na ich terenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika/przedstawiciela Wystawcy na potrzeby realizacji telewizyjnej, fotograficznej oraz na nagraniach zarejestrowanych podczas wydarzenia wykorzystywanych i udostępnianych w sposób niekomercyjny, na wszelkiego rodzaju nośnikach m.in. w celu transmisji i promocji Targów oraz działalności Organizatorów.
 2. Niestosowanie się przez przedstawicieli Wystawców lub Uczestników do zapisów Regulaminu i/lub poleceń Organizatorów i/lub służb działających na zlecenie Organizatorów może skutkować koniecznością natychmiastowego opuszczenia Targów.
 3. Wystawcy i ich przedstawiciele oraz Uczestnicy Targów są zobowiązani respektować obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz regulaminu obiektu TAURON Arena Kraków dostępnego na stronie:

https://www.tauronarenakrakow.pl/content/uploads/2021/05/Regulamin-Obiektu-TAURON-Areny-Krak%C3%B3w-1.pdf

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania zmian na stronie www.targiaktywnosci.com.pl
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników/Wystawców jest Grodzki Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Wąwozowa 34, 31-752 w Krakowie. Regulamin wchodzi
  w życie z dniem 14.03.2024 r. i traci ważność 22.05.2024 r. o godz. 17.00.